Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam (BEQUEC)

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam (BEQUEC)

Tên dự án: Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam (BEQUEC)

 

Địa bàn hoạt động: Toàn quốc

 

Thời gian triển khai dự án: 01/2016 – 06/2019

 

Nhà tài trợ: The Fred Hollows Foundation 

 

Tổng vốn dự án806.667 đô la Úc.

  

Đối tác triển khai dự án: Cục quản lý khám - chữa bệnh, Bộ Y tế.

 

Mục tiêu của dự án:

Tăng cường tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam thông qua phát triển mô hình dịch vụ chăm sóc mắt tuyến huyện, bộ hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán & điều trị đục thủy tinh thể và đưa ra những bằng chứng về sự cần thiết cần cải thiện chất lượng dịch vụ kính thuốc. 

Các kết quả cần đạt được:

  • Nghiên cứu về tình hình dịch vụ chăm sóc mắt tại tuyến huyện được thực hiện
  • Mô hình dịch vụ chăm sóc mắt tại tuyến huyện được xây dựng, thử nghiệm, phê chuẩn và ban hành bởi Bộ Y tế
  • Bộ hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán & điều trị đục thủy tinh thể (bao gồm CSSS) được hoàn thiện và phê duyệt bởi Bộ Y tế
  • Bộ hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán & điều trị đục thủy tinh thể (bao gồm CSSS) được thử nghiệm tại 6 tỉnh
  • Tập huấn về Bộ hướng dẫn (bao gồm CSSS) cho toàn quốc được thực hiện
  • Nghiên cứu về chất lượng kính thuốc và cung cấp dịch vụ của quầy kính tư nhân được thực hiện
  • Hội thảo cấp Quốc gia công bố các phát hiện của cuộc nghiên cứu và thống nhất phương hướng tiếp theo được tổ chức
2016-03-16