Hiệu quả kinh tế của hoạt động loại bỏ mù lòa trên phạm vi toàn cầu.