Tìm tư vấn thực hiện nghiên cứu / Request for Proposal

Tìm tư vấn thực hiện nghiên cứu

 FHF đang có nhu cầu tuyển tư vấn để thực hiện các nghiên cứu từ quý 4 năm 2016 đến hết năm 2018 cho dự án Chăm Sóc Mắt Học Đường. Chi tiết xin vui lòng bấm vào điều khoản tham chiếu.

 Request for Proposal

The Fred Hollows Foundation in Viet Nam is seeking the Research agencies/Consultants to conduct the researches from quarter 4 2016 to 2018 for school eye health projects, please click here to get detailed TOR.

2016-09-13